SKOLRESA

Årets skolresa går till natursköna upplevelsemuseet Åsle Tå nära Falköping tisdagen 30 maj 2023

8.15 Vi samlas utanför Clarion Hotel Post vid Drottningtorget, där Nordia buss väntar.

Första programpunkten är förmiddagsfika med konstrunda på Löfwings Ateljé och krog i Broddetorp, där den kände konstnären Göran Löfwing driver en restaurang och ett galleri tillsammans med sin fru. Därifrån är det bara en kort resa till skolresans huvudattraktion, Åsle Tå.

Åsle Tå är en unik historisk miljö med ett drygt 15-tal bevarade backstugor från 1700- och 1800-talet, där vi får lära känna några av de personligheter som levt och verkat på platsen. Den guidade visningen äger rum utomhus på plan mark och med möjligheter för oss att vila benen. Därefter väntar en god buffélunch med sallad, kaffe och kaka innan det är dags att bege sig hemåt.

Beräknad ankomst till Göteborg 16.45.

Anmäl dig så snart som möjligt till annastinabrosche@gmail.com alt.

mobil 0738 – 21 56 88. Du får direkt besked om du kommit med och betalar då in hela det subventionerade beloppet, 450 kr, till föreningens bankgiro nr 661–6536. 200 kr är anmälningsavgift (del av busskostnad) och återbetalas inte. Vid ev. avbokning senast 24 maj återbetalas resterande 250 kr.

Kommer du inte med i första omgången sätts du upp på en reservlista.

Vi hoppas på och räknar med en riktigt trevlig skolresa i sedvanligt vackert väder.

Resegruppen

Eva Peters 0760 482024

Ragnhild Wedlin 070 6501112

                                                                         (Göran Löfwing)

Det var advent!

Som vanligt började den för gamla Kjellbergare med gudstjänst i Örgryte Kyrka och kaffe i församlingshemmet.

Tack för i år från oss i styrelsen vi önskar alla en god helg!

Framåt våren dyker det upp information om skolresan 2023!

Årsmöte Kjellbergska Flickskolans Kamratförening

Datum:                              2022-10-20 kl 11.00

Plats:                                  Sankt Pauligården, Mäster Johans gata 1, Göteborg

Närvarande:                     42medlemmar i Kamratföreningen

Styrelsens vice ordförande Anna-Stina Brosché öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Kamratföreningen firar i år 70-årsjubileum! Därefter uppmärksammades med en ros årets fyra jubilarer (1962) samt tre medlemmar som gick ut redan på 1940-talet, nämligen Birgit Rhodin-Eckert 1946, Gun van den Bossche 1949 och Brita Olinder 1949.

Ordföranden förklarade mötet öppnat och årsmötesförhandlingarna vidtog.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anita Cullberg valdes till ordförande för mötet och Annika Wettre till sekreterare.

2. Val av två justerare

Årsmötet utsåg Ylva Ljungström och Ragnhild Wedlin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Verksamhetsberättelse för året 2021-2022

Anna-Stina Brosché läste upp verksamhetsberättelsen. Efter två års isolering p.g.a. pandemin kunde äntligen våra sedvanliga aktiviteter komma igång igen, såsom första adventsfirande och skolresa till Läckö slott. Dessutom genomfördes en stadgeändring innebärande att styrelsen framöver kan bestå av mellan fem och nio ledamöter. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten.

Verksamhetsberättelsen godkändes, lades till handlingarna och bifogas protokollet.                                                                               

4. Redovisning av bokslut för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30

Margareta Egerstad, föreningens kassör, redogjorde för och kommenterade bokslutet. Årets förlust uppgick till 1.585 kr. Det finns idag 50.250 kr i kassan. Vi får årligen ett bidrag på 12.000 kr från Stiftelsen för adventsfirandet. Årets skolresa subventionerades med 5.000 kr. Föreningen har f.n. 255 medlemmar.

Bokslutet godkändes och bifogas protokollet.

5. Revisorernas berättelse

Ordinarie revisorn Kerstin Keen läste upp revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30. Den ekonomiska redogörelsen fastställdes, lades till handlingarna och bifogas protokollet.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30. Mötesordföranden tackade styrelsen för väl genomfört arbete.

7. Fastställande av årsavgift för år 2023

Mötet godkände styrelsens förslag till oförändrad avgift, 100 kr.

8. Val av ordförande och ledamöter, val av revisorer och revisorssuppleant

Då ingen valberedning förelåg, hade styrelsen utgjort valberedning och framlagt ett förslag. Anna-Stina Brosché läste upp förslaget från styrelsen. Enligt stadgarna väljs ordföranden för ett år och omval av Bodil Sporsén på ett år föreslogs.
Årsmötet biföll förslaget.

Förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022-2023

Föreningsordförande      Bodil Sporsén                      val på 1 år   omval

Ordinarie ledamöter       Britt-Marie Larsén          val på 2 år   omval

                                            Annika Wettre                 val på 2 år    omval

                                            Ragnhild Wedlin             val på 1 år   omval

                                            Ingela B-Nyström            val på 2 år   omval

Följande ordinarie styrelsemedlemmar är valda till 2023 och inte
aktuella för omval

  Margareta Egerstad  Eva Peters  Anna-Stina Brosché Ingela Rangenstedt                       

                                         

                                                                                

Valberedningen föreslog omval på ett år av revisorerna Ulla Frang och
Kerstin Keen samt revisorssuppleanten Ulla Berglindh.

Årsmötet godkände förslaget från styrelsen.Bifogas protokollet.

9. Val av valberedning

Inga förslag till ny valberedning hade mottagits. Styrelsen fick därför i uppdrag att fortsatt utgöra valberedning.

10. Förslag från styrelsen och medlemmarna

Inga förslag hade inkommit.

11. Övriga frågor

Ragnhild Wedlin och Eva Peters från Resegruppen informerade om nästa års skolresa som planeras gå till Åsle Tå i Falbygden med kaffepaus på vägen upp hos konstnären Göran Löfving i Broddetorp. Åsle Tå består av en bygata med en unik samling gamla backstugor. Vi kommer att få en guidad tur och därefter serveras lunch. Skolresan planeras äga rum i slutet av maj. Intresseanmälan låg framme för medlemmarna att anteckna sitt intresse och därmed få tidigt mail om skolresan och första chans till anmälan.

Vårt traditionella adventsfirande äger i år rum den 26 november i Örgryte nya kyrka. Det finns en ramp för rullstolsburna, men hjälp med att öppna dörren erfordras!

Inga övriga frågor förelåg.

12. Avslutning

Mötesordföranden Anita Cullberg förklarade mötet avslutat. Hon avtackades för sina insatser med en gåva. Även de två närvarande revisorerna avtackades för nedlagt arbete med en gåva.

Styrelsens ordförande Anna-Stina Brosché presenterade därefter dagens föredragshållare Heléne Okomdal-Holmgren från den ideella organisationen Hope in Action. Heléne visade bilder och berättade engagerat om organisationens arbete med våldsutsatta kvinnor i Kongo och hur man kan skapa möjligheter till ett nytt och meningsfullt liv efter långvarigt krig och konflikter. Heléne avtackades med blomm

Därefter intogs en lätt måltid under trevlig samvaro.

Vid protokollet                                                            Justeras

Annika Wettre                                                             Anita Cullberg

Sekreterare                                                                   Mötesordförande

Ylva Ljungström                                                         Ragnhild Wedlin

Justerare                                                                       Justerare

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Bokslut 2021-07-01 – 2022-06-30

Revisorernas berättelse

Förslag till ny styrelse

Verksamhetsberättelse för
Kjellbergska Flickskolans Kamratförening

11 november 2021 – 20 oktober 2022

Efter två år i isolering och med poströstning istället för årsmöte har det senaste verksamhetsåret äntligen blivit som vi är vana vid.

Årets styrelse har bestått av

Bodil Sporsén, ordförande, Anna-Stina Brosché, vice ordförande och ansvarig för hemsidan, Margareta Egerstad, kassör, Britt-Marie Larsén, vice kassör, Ingela Nyström, klubbmästare, Ingela Rangenstedt, vice klubbmästare, Annika Wettre, sekreterare, Ragnhild Wedlin och Eva Peters, resekommittén. I samband med Bodil Sporséns insjuknande har Anna-Stina Brosché efter nyår 2022 fungerat som ordförande.

Ulla Frang, Kerstin Keen och Ulla Berglindh har tjänstgjort som revisorer under året.

Verksamhetsåret började den 11 november 2021 med årsmöte i Sankt Pauligården. En viktig punkt blev den beslutade stadgeändringen, vilken innebär att styrelsen framöver inte behöver bestå av exakt nio personer utan enbart mellan fem och nio ledamöter. Med tanke på allas tilltagande ålder och svårigheten att få nya medlemmar till förtroendeposter var detta en nödvändig åtgärd.

Som kompensation för uteblivna medlemsträffar bjöds deltagarna på lunch och fick en gratislott till boklotteriet. Ulla Berglindh höll ett intressant föredrag om Jeanna Oterdahl, som visserligen inte varit elev eller lärare på Kjellbergska men som har levandegjort flickskolelivet i Göteborg på många sätt, inte minst i boken Skolflickor, som Ulla citerade ur. Som vanligt uppvaktades jubilarerna med en ros var.

Första advent firades i Örgryte nya kyrka. För första gången firade prästen Manilla Okomdahl Nordanstig advent med oss tillsammans med solisten Helena Alm och Bo Urban Nordgren som organist. I samband med gudstjänsten överlämnades som gåva till Örgryte församling de två silverljusstakar som all

tid prytt altaret när vi träffats till första advent. Brita Olinder från Örgryte Församlingsråd framförde i brev till föreningen församlingens tack och försäkrade att vi även i framtiden kommer att kunna se ”våra” ljusstakar på adventssamlingarna. Genom bidrag från Kjellbergska Flickskolans Stiftelse kunde adventsfirarna avnjuta kaffe med lussekatter och pepparkakor i Örgryte församlingshem. Även vid detta tillfälle blev det boklotteri med 30 priser.

År 2022 var det återigen dags för skolresa efter 2 års pandemiuppehåll. 26 flickor tog plats i bussen från Nordia. Första anhalten var anrika Conditori Nordpolen i Vara, där vi fick smörgåsar och kaffe och kunde handla bröd i bageriet intill. Därefter kom huvudattraktionen, Läckö slott, där vi fick en intresseväckande visning. Frågorna från oss var många och vi fick till slut avbryta för att hinna till lunchen på Spikens rökeri i Spikens fiskeläge. Ägaren berättade för oss om Spikens historia och hur man får fram Vänerns guld, siklöjrommen. På hemvägen blev det quiz med priser till alla. Vid hemkomsten framförde resedeltagarna att de gärna vill att vi fortsätter vår skolresetradition.

Antal medlemmar är för närvarande 257.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten varav ett konstituerande.

Göteborg den 13 september 2022

Bodil Sporsén                                                     Anna-Stina Brosché

Annika Wettre                                                     Margareta Egerstad

Britt-Marie Larsén                                                Ingela Björnåsen Nyström

Ingela Rangenstedt                                             Eva Peters

Ragnhild Wedlin

Årsavgiften för 2023 är 100 kronor och betalas in på föreningens bankgiro 661-6536 senast den 31 december 2022. Avi bifogas. Meddela Anna-Stina om din mailadress har ändrats.

Klass 1c 1956 sommarträff.

Äntligen har vi lagt en stor del av pandemin bakom oss, så att vi kunnat träffas igen. 

Men till årets sommarträff blev vi, av många orsaker, inte så många. 

Vi återvände till Akvarellmuseet, där vi varit tidigare, eftersom många vill se Magritte-utställningen där. Därefter åkte vi till Bleket och fick en enkel lunch i vattenbrynet. Kaffet fick vi på Annikas altan i Stockevik. Som synes av bilden var alla sommarglada. Nästa sommar hoppas jag att vi är många fler. Men vi som bor kvar i Göteborg med omnejd, träffas ju då och då under vinterhalvåret. 

Lillemor Hansson

Årets skolresa gick till Läckö slott vid Vänern

Först for vi till Nordpolen och fikade.

Allt det här åt vi dock inte.

Men hade väldigt trevligt

Sedan fortsatte vi till Läckö slott.

Litet tjusigare än hemma.

.

Och så den goda lunchen på Spiken.

Tack alla för en trevlig dag!

T

ADVENT

I år fick vi fira första Advent tillsammans igen.

På grund av den pågående smittan valde vi att ha gudstjänsten i Örgryte nya kyrka där det inte blir trångt, men annars var allt som vanligt. Manilla Nordanstig höll en fin andakt och Helena Alm sjöng underbart vackert.

Årets speciella inslag var överlämnandet av ett gåvobrev på de Kjellbergska silverljusstakarna till Örgryte församling (text se nedan). Bodil skötte detta och församlingsherden Jonathan Andersson tog emot gåvan med några varma ord. Vi disponerar naturligtvis våra ljusstakar så länge det är aktuellt, men sedan har de ett hem i Örgryte gamla kyrka, det känns bra.

De första snöflingorna singlade ner utanför församlingshemmets fönster medan kaffet och lussekatterna intogs och visst kände vi hur julstämningen började smyga sig på.

Ungefär åttio personer deltog i gudstjänst och efterföljande kaffe.

ADVENT

GÅVOBREV

Som gåva till Örgryte församling överlåter Kjellbergska Flickskolans Kamratförening två silverljusstakar designade och utförda av smideskonstnären Christian Lundstedt.

Med gåvan gäller följande villkor:

Ljusstakarna skall kunna tas fram när föreningen så önskar för att lysa upp Kamratföreningens sammankomster i församlingens hägn.

Ägarhistorik

”Dessa stakar skänktes till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan den 22 oktober 1935 av lärarinnor, utgångna från dess seminarium åren 1910–1932.” Dessa uppgifter finns ingraverade på stakarnas undersida. Som en ståtlig minnesgåva överlämnades två av smideskonstnären Christian Lundstedt komponerade och arbetade silverljusstakar för skolans högtidssal.

Alltså ingen tvekan om att ljusstakarna tillhörde Kjellbergska Flickskolan. Under 32 år prydde de aulans podium och var en symbol för de gamla elever som varje år samlades för att traditionsenligt fira första advent med skolans präst och elever.

Vid kommunaliseringen 1943 överlämnades skolbyggnaden med inventarier till Göteborgs stad. Egentliga skolinventarier kom att tillhöra Kjellbergska kommunala flickskolan. Sådant som kunde anses vara ting med affektionsvärde, skulle tillhöra   Stiftelsen Kjellbergska flickskolan fonder. Dock verkar gränsdragningen varit tveksam. Skriftliga källor/beslut har inte hittats, men det troliga är att ljusstakarna räknades till affektionsinventarierna.

1967 upphörde flickskolan som skolform och skolbyggnaden på Södra vägen revs. Den mycket aktiva Kamratföreningen blev hemlös.

Skolprästen och kontraktsprosten Nils Oderstam inbjöd då Kamratföreningen att fortsätta adventstraditionen i Örgryte gamla kyrka. De hemlösa ljusstakarna fick följa med och har sedan dess prytt altaret i kyrkan varje år, när de Kjellbergska kamraterna kommit för att fira advent. Detta har fortsatt i över 50 år.

Vem är då ägare?

Som framgår av ovanstående är ägare troligen Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer. Där har man dock avsagt sig alla ägaranspråk (oktober 2019).

Därmed anser Kjellbergska Flickskolans Kamratförening, att föreningen får ta sitt ansvar och ”adoptera” ljusstakarna samt se till att de får ett hem innan det är för sent. Beslut från styrelsemöte 2021-06-02. Vi anser oss alltså vara i vår fulla rätt att skänka dessa minnesrika och vackra ljusstakar till Örgryte församling för fortsatt god omvårdnad.

Göteborg i Advent 2021

 Bodil Sporsén Jonathan Andersson

Årsavgiften för 2021 är 100 kronor och betalas in på föreningens bankgiro 661-6536 senast den 31 december 2021. Meddela Anna-Stina om din mejladress har ändrats. (annastinabrosche@gmail.com)