Årsmöte 2017

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET den 24 oktober 2017

182 år efter Kjellbergska flickskolans födelse och 50 år efter rivningen av Kjellbergska skolbyggnaden på Södra Vägen, intog ett nittiotal synnerligen livaktiga damer Örgryte församlingshem för årsmötesförhandlingar och glada möten. Det tog en stund för alla att komma på plats men efter en liten försening i tidsschemat kunde ordföranden Bodil Sporsén öppna årsmötet och välkomna den stora skaran. Därefter lämnades ord och klubba över till årsmötets ordförande Anita Cullberg, som lugnt och rutinerat lotsade oss igenom ärendelistan.

 

Verksamhetsberättelsen väckte sedvanlig uppmärksamhet- oj, har det hänt så mycket! Önskemål om att få berättelsen utlagd på hemsidan framfördes och beviljades. Revisorerna var nöjda med räkenskaperna och ansvarsfrihet beviljades. Allt verkade som vanligt.

Punkten Val av styrelse kom dock att få extra knorr, då fyra av styrelsens trotjänare avsagt sig omval Valberedningen hade haft en del att stå i men kunde presentera fyra nya starka namn. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag och så kunde Ingela Rangensted , Annika Wettre, Eva Peters och Ragnhild Wedlin välkomnas in i styrelsen.

Avgående ledamöterna Louise Brodin, Ulla Berglindh, Birgitta Bellman och Margareta Göransson avtackades hjärtligen med blommor, vin och Helena Jos Persons nyutkomna skrift Flickors fostran och bildning-ett kall. Rosor utdelades traditionellt till jubilerande årgångar- i år 1957 och 1967- samt till våra kära veteraner-” fyrtiotalisterna”.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Ulla Berglindh och Bodil Sporsén under rubriken Flickskolan- en skolform i tiden om flickors utbildning genom historien, flickskolestarten i början av 1800-talet, donatorer, föreståndarinnor, kunskapssyn, skolpolitik, byggnader och konst m.m. Föredraget kompletterades med en utställning i foyern, där man också kunde köpa Helenas skrift om tre föreståndarinnor för Kjellbergska: Helena Eldrup, Thyra Kullgren och Hillewi Gödecke.

Sent omsider kom belöningen för alla uthålliga i form av goda snittar och morotskaka. Kvällen avslutades under livligt prat och mingel kring utställning och försäljningsdisk.

Tack till er alla som med er närvaro bidrar till att hålla vår förening aktiv, engagerad och framåtblickande. Tack till alla händer som rent praktiskt hjälper oss att möblera, duka, servera. Tack till Kjellbergska flickskolans stiftelse som ekonomiskt stöttat oss med utgivning av bok och hjälp med utställning.

Snart dags för nästa möte: adventsmorgon den 2 december i Örgryte gamla kyrka. Välkomna då!

Kamratliga hälsningar

Från styrelsen

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Verksamhetsberättelse 2016-2017
Årsmötet 2016
ägde rum 19 oktober i Örgryte församlingshem som nu renoverats och där vi varit så många gånger förr. Nästan 100 medlemmar var med och lyssnade till Gunilla Linde Bjur, själv gammal Kjellbergare, som berättade om arkitekter och fasader i Göteborg från förra sekelskiftet. Anita Cullberg ställde upp som ordförande igen. Rosor fick 20 jubilarer och de som gick ut skolan på 40-talet. Äldst i gänget denna dag var Brit Thomte, årgång 1945, som fick en extra varm applåd. Tre kamrater gick ut 1946: Kerstin Dolfe, Ingegerd Ekenberg Hammar och Berit Rhodin-Eckert. Vi hade låtit göra en liten bricka med skolans fasad som motiv. Den var uppskattad liksom boklotteriet. Bokslutet godkändes liksom verksamhetsberättelsen. Styrelsen omvaldes i sin helhet

Under året som gått har styrelsen således utgjorts av

Bodil Sporsén, ordförande, Ulla Berglindh, Margareta Egerstad, Helena Jos Person, Ingela Björnåsen Nyström, Margareta Göransson samt Birgitta Bellman. Suppleanter har varit Louise Brodin och Anna-Stina Brosché.

Revisorer är som tidigare Brittmarie Samanni och Kerstin Wendt-Larsson med Lisbeth Lindberg som suppleant. Valberedningen har utgjorts av Kerstin Keen och Birgitta Hydman Svärd.

Advent

Ca 125 gamla Kjellbergare deltog i det traditionsenliga adventsfirandet i Örgryte gamla kyrka. Solist var Linnea Sjösvärd och präst Ingegerd Blom. Rolf-Åke Fäldt var organist och Gunilla Flinck som vanligt ackompanjatör i församlingshemmet. Vid kaffet i församlingshemmet såldes den nya brickan och dessutom var det boklotteri.

Medlemmar

Antalet medlemmar är rätt stabilt Den 1 september var vi 339 medlemmar (2016 var vi 340). Med tanke på hur länge sedan det är som skolan lades ner och på medlemmarnas ålder menar vi, att detta är både märkligt och roligt.

Skolresa

I maj ordnade vi en skolresa. Medlemmarna hade redan tidigare fått anmäla intresse för deltagande. Vi skickade ut information om resan till dem på listan en dag kl 9. Kl 17 var resan fulltecknad. Den 31 maj avreste 35 gamla Kjellbergare till Jönköping där vi besökte Länsmuseet och John Bauer, Kulturhuset Spiran med visning och lunch samt på hemvägen Gunillaberg med blomsterkonstnären Tage

Andersen som bakade karamellkransar till oss. Vi hade tur med vädret igen och resan föreföll lyckad. Var och en betalade 300 kr och föreningen sponsrade med främst busskostnaderna.

Hemsidan

På hemsidan http://www.Kjellbergare.se lägger vi ut sådant som kan vara av intresse. Där finns bl a många foton från årsmöten, advent och skolresor. Medlemmarna är välkomna att bidra med bilder från klassjubileer mm. Där finns också en artikel om Gunnar Ström som målade kassetterna i aulans tak. Han målade betydligt mer än det och det kan man läsa om där. Hemsidan är inte särskilt aktiv men användbar när vi vill nå ut till ett större gäng. Trots brist på aktivitet har hemsidan under 2017 (till 1 sept) haft mer än 2000 besök. Det är långt ifrån rekord. År 2012 hade vi över 7000. I år har vi hittills 161 besök från USA, 51 från Storbritannien och flera från andra håll i världen. Kjellbergarna är spridda.

Övrigt

En liten upplaga finns kvar av den bricka vi lät göra hösten 2016. Vår jubileumsbok från 2010 finns också för den som önskar. Projektet om gamla rektorer vid vår skola har resulterat i en skrift som har tryckts med stöd av Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer och säljs på årsmötet 2017. Titeln är Flickors fostran och bildning – ett kall. Tre föreståndarinnor vid Kjellbergska flickskolan med Helena Jos Person som författare.

Vårt plusgirokonto har avslutats och ett nytt bankgirokonto öppnats med nummer 661-6536.

Styrelsen har som tidigare deltagit i uppvaktningar och begravningar, vilket är uppskattat. Under perioden oktober 2016 – oktober 2017 har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden samt några arbetsmöten.

Göteborg 5 september 2017

Bodil Sporsén Ulla Berglindh

ordförande vice ordförande

Margareta Egerstad Helena Jos Person

sekreterare/vicekassör skattmästare och redaktör

Ingela Björnåsen Nyström Margareta Göransson

klubbmästare vice sekreterare

Birgitta Bellman

vice klubbmästare

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.