Stadgar

KJELLBERGSKA FLICKSKOLANS KAMRATFÖRENING

STADGAR

Fastställda av årsmötet 20 oktober 2010

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att till kamratmöten och sällskapligt umgänge samla förutvarande elever vid Kjellbergska flickskolan, Göteborg, samt vårda och förvalta skolans minne och om möjligt medverka till att på skilda sätt göra skolminnen mm tillgängliga för gamla elever samt för en vidare krets inkl skol- och kvinnohistorisk forskning.

§ 2 Medlemmar

Rätt till inträde i föreningen äger var och en som varit elev eller lärare vid skolan. Till hedersledamot kan kallas den, som på särskilt sätt gjort sig förtjänt av föreningens tacksamhet och erkänsla. Den som mottagit stipendium från Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer kan också vara medlem. Föreningsmedlem som under två år i följd ej erlagt avgift är inte längre medlem

§ 3 Årsavgift

Avgiften till föreningen beslutas av årsmötet.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 5 Val till styrelse

Styrelse jämte suppleanter väljs av föreningen på årsmötet. Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga i styrelsen två år. Tre ledamöter väljs varje jämnt år, övriga tre varje ojämnt år. Ordföranden utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 6 Revisorer och valberedning

Två revisorer jämte en suppleant för dessa utses på årsmötet. Mandattiden är ett år. Årsmötet utser valberedning, minst två ledamöter, med mandattid om ett år.

§ 7 Firmatecknare och beslutsförhet

Styrelsen beslutar om firmatecknare, verksamhetsplan och budget.

Styrelsen är beslutsför då fyra ledamöter är närvarande och ense om beslutet. I övriga fall gäller enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§ 8 Räkenskapsår och bokslut

Räkenskapsåret omfattar kalenderår.

Överskottsmedel placeras i bank och användes på sätt som årsmötet avgör. Bokslut skall av skattmästaren vara utarbetat och tillgängligt för revision senast den 31 januari. Revisorerna skall ha sitt arbete färdigt inom februari månad och då överlämna sitt utlåtande till styrelsen.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet äger rum under oktober månad, om möjligt den 22 okt som är skolans födelsedag. Kallelse skall vara utsänd minst en månad tidigare. Följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll

3. Bokslut samt styrelsens berättelse för senaste förvaltningsåret

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och övrig styrelse, valberedning samt revisorer jämte suppleanter

7. Fastställande av årsavgift

8. Förslag från styrelsen och medlemmarna

9. Övriga frågor

För att kunna behandlas på innevarande års årsmöte skall förslag från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begäres. Om vid val lika röstetal uppstår, avgör lotten.

§ 10 Ändring av stadgar

Ändring av stadgarna kan ske efter två på varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte, om två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet.

§ 11 Föreningens avveckling

Föreningen upplöses, om fyra femtedelar av de närvarande mötesdeltagarna under tre på varandra följande sammanträden är eniga om beslutet.

I händelse av föreningens upplösande skall samtliga tillgängliga medel överlämnas till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer.

Föreningens handlingar skall av styrelsen överlämnas till Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek och/eller Landsarkivet.